ปลวก
ปลวกใต้ดินมีวิธีป้องกันที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง คือการใช้สารเคมี
สารเคมีที่เลือกใช้จะคงฤทธิ์ อยู่ในดิน ได้ยาวนาน และมีความปลอดภัยสูงต่อคน สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อมและจะต้องเป็นสารเคมี ที่ได้ รับการจดทะเบียนไว้กับสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยาจากกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น

การควบคุมดูแลปลวกที่ดี มี2 วิธีคือ
ก่อนการปลูกสร้าง และ หลังการปลูกสร้าง

ก่อนการปลุกสร้าง

เมื่ออาคารอยู่ระหว่างการก่อสร้าง การปฏิบัติงานควรทำให้เสร็จสิ้น ใ นเวลา เดียวกัน
ถ้าจะมีการเพิ่มเติมหน้าดิน หรือปรับระดับควรกระทำก่อน ที่จะสร้างแนวป้องกันปลวก
การฉีดสารเคมีต้องทำอย่างต่อเนื่อง และ คลุมทุกจุดของพื้นที่ก่อสร้างอาคาร
จะไม่มีการละเว้น มุมใดหรือส่วนใดของอาคาร เพราะจุดละเว้นนั้นอาจ
เป็นทางผ่านเข้าสู่อาคารของปลวกได้

1.การเดินท่อก่อนการก่อสร้างระบบการวางท่อเป็นระบบป้องกันปลวกแบบถาวรที่สามารถป้องกันการรุกล้ำทำลายของ
ปลวกได้ตลอดชั่วอายุของตัวอาคาร โดยการอัดน้ำยาเคมีผ่านเข้าท่อเข้าไปใต้พื้นอาคาร

2. การเตรียมพื้นที่ก่อสร้างก่อนการอัดน้ำยาเคมีลงดิน

เก็บ เศษไม้ รากไม้ และสิ่งปฏิกูลอื่นๆ ซึ่งอาจจะเป็นอาหารของปลวกออกจากบริเวณก่อสร้าง ให้หมด บริเวณที่จะเป็นใต้ถุนจะต้อง ไม่เหลือกองหิน กองดิน
หรือกอง ไม้ตกค้างอยู่เพราะทำให ้ปลวกสร้างทางเดินสู่พื้นอาคารได้ โครงสร้างของอาคาร มีส่วนเกี่ยวข้อง กับการป้องกันปลวก
ดังนั้นความรู้เรื่องปลวกขั้น พื้นฐานจึงถือว่าสำคัญ และเกี่ยวข้องกับการทำโครงสร้างของอาคาร แมลงเม่าของปลวกใต้ดินคู่นั้นจะกำหนดว่าที่จุดใดของอาคาร
จะเป็นจุดเริ่มอาณาจักรใหม่ของมัน ความรู้นี้จะช่วยสถาปนิกผู้ออกแบบได้คำนึงถึงจุดอันตรายที่จะเกิดจากปลวก และเน้นแนวป้องกัน ปลวกได้อย่างถูกต้อง

อาคารแยกส่วนหรือสิ่งที่ต่อเติม โรงรถ ห้องซักล้าง ทางเดินเชื่อม อาคารเป็นส่วน ภายนอก ของอาคาร ที่มีส่วนเชื่อมต่อกับอาคาร
ที่สร้างแนวป้องกันปลวกไว้แล้ว ส่วนภายนอกของอาคาร จะพบว่าเป็นเส้นทางเดินของปลวกเข้าสู่ตัวอาคารได้
จุดเชื่อมต่อของอาคารควรจะเว้นช่องว่าง 2-3 นิ้ว เพื่อการตรวจปัญหาปลวก หรืออัดสารเคมีป้องกันได้

ช่องระบายใต้ถุนและความสะอาด ความชื้นของใต้ถุนบ้านมีส่วนดึงปลวก เข้าสู่อาคารได้ หรือความชื้นอาจจะทำให้เกิดการผุของเนื้อไม้
และการเกิดเชื้อราได้ อาคารที่มีช่องระบายอากาศ ในใต้ถุนที่ดีจะช่วยระบายความชื้นและใช้เป็นช่องเข้า ออกเมื่อมีการซ่อมแซมใดๆ หรือเพื่อการ
ตรวจหาปลวก การตรวจหาปลวกจะกระทำได้ผล เมือทุกๆจุดของอาคารสามารถเข้าตรวจได้ อย่างทั่วถึง เรามักจะพบว่าห้องแคบๆ
รอยต่อหรือช่องว่างระหว่างผนังอาคาร 2 ชั้นมักเกิดปัญหา ปลวก โดยใช้จุดเหล่านี้เป็นทางเดินผ่านขึ้นสู่อาคาร

ผนังโครงสร้างของฐานอาคาร ควรเลี่ยงการสร้างผนังอาคาร 2 ชั้น หรือใช้วัสดุก่อสร้าง ที่เป็นรูและโพรง เช่น อิฐบล็อค
เพราะช่องว่างเหล่านี้จะเป็นทางเดิน ของปลวกขึ้นสู่ฝ้าเพดานได้ ถ้าจำเป็นต้องมีช่องว่างดังกล่าวควรอุดรูด้วนปูนซีเมนต
์ให้พ้นแนวระดับผิวดิน เพื่อไม่ให้เป็น ทาง เดินของปลวก

3.การตรวจเช็คและรับประกันผลงาน
1. การรับประกันผลงานเป็นระยะเวลา 1-3 ปี
2. จะมีการตรวจเช็คปลวกให้ทุก ๆ 3- 6 เดือนต่อครั้งตลอดระยะเวลาการรับประกัน
3. กรณีผู้ว่าจ้างพบปัญหาปลวกเกิดขึ้น ขอบเขตความรับผิดชอบการรับประกันผู้ว่าจ้างสามารถเรียกใช้บริการได้
บริษัทฯ จะเข้าไปแก้ไขปัญหาและดำเนินการให้
4. กรณีผู้ว่าจ้างเปลี่ยนที่อยู่ ต่อเติม หรือเปลี่ยนหน้าดิน ผู้ว่าจ้างควรแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทุกครั้งในรายละเอียดการติดต่อ
เพื่อความสะดวกในการตรวจเช็คครั้งต่อ ๆ ไป
5. รายละเอียดพื้นที่ทำบริการ ขอบเขตความรับผิดชอบต้องระบุชัดเจน เช่น พื้นที่, อาคาร, ที่อยู่, แผนที่, บุคคล ติดต่อหรือเบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น

หลังการปลูกสร้างตึกอาคารที่สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วจะได้รับการป้องกันจากปลวกใต้ดิน
โดยการอัดฉีดสารเคมีกำจัดปลวกโดยรอบอาคาร
และกำแพงหากไม่มีการเคลือนย้ายหน้าดิน ฤทธิ์ยาจะคงอยู่ได้นานหลายปี
เพื่อกำจัดปลวกอย่างถอนโคน หลังจากปลวกเข้าไปอาศัยในตัวอาคารแล้ว การดูแลภายใน
จะกำหนดตารางเวลาไว้อย่างสมำ่เสมอในช่วงควบคุม บริการตรวจตรา และจะดำเินินไปตามแผนที่วางไว้
โดยผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคและอุปกรณ์ที่เหมาะสม

การควบคุมปลวกที่ได้ผลดีที่สุุดคือการใช้เหยื่อระบบ เอกเทอร์ร่า สามารถดูรายละเอียดการทำงานได้ที่นี่>>>คลิก
บริษัท เดอะเบสท์เอสเอสพีจำกัด
120/42 หมู่ 2  ถนนกรุงเทพ-ปทุม  ตำบลบางหลวง
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  12000
โทร. 0-2581-1277-8
โทรสาร 0-2581-4844


www.thebestpest.com copyright @ 2009 By thebestpest.net. All right reserved.