หนู


หนูเป็นสัตว์ค่อนข้างฉลาด และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ทั้งยังแพร่พันธุ์ได้รวดเร็ว การที่จะหาทางป้องกันและกำจัดให้ได้ผลนั้นต้องมีวิธีการที่แน่นอนถูกต้องตาม หลักวิชาการและต้องปราบอย่างต่อเนื่องจึงจะสามารถลดประชากรของหนูลงได้


การป้องกันหรือขจัดที่พักอาศัยของหนู และ การปรับปรุงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม


1. สำรวจการแพร่ระบาดของหนู
2. เลือกวิธีการกำจัดหนู
       การกำจัดหนูให้ได้ผลมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานที่
        และสภาพแวดล้อมรวมไปถึงความร่วมมือจากทาง เจ้าของบ้าน
3. เลือกกระบวนการกำจัดโดยวิธีกล หรือ ใช้สารเคมี

การป้องกันมิให้หนูเข้าสู่อาคารหรือที่พักอาศัย    อาคารที่สามารถป้องกันมิให้หนูเข้าได้นั้นจะต้องไม่มีช่องหรือทางเปิดอื่นใดพอที่หนูจะเข้าไปได้
ปิดหรืออุดทางหนูเข้าออก เมื่อสำรวจพบว่ามีช่องทางเดินของหนู
กำจัดมูลฝอย ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถทำลายแหล่งอาหารและที่พักอาศัยของหนู
การปรับปรุงอาคารสำนักงานและที่อยู่อาศัย ให้ถูกสุขลักษณะ
การเก็บพวกอาหารแห้ง การเก็บอาหารแห้งที่ถูกต้องและเหมาะสมให้ปลอดภัยจากหนู

การทำลายหนูโดยตรง มีอยู่หลายวิธี คือ

วิธีกล
โดยการใช้การวางกาว และกับดักแบบกรง การวางกับดักหนูควรวางไว้ที่ที่หนูมาหาอาหาร ทางเดินของหนู โดยวางชิดกับฝาผนังหรือวางซ่อนตามกองอาหาร

ข้อควรคำนึงในการใช้กรงดักหนูคือ
การใช้กรงดักมากจุดให้ผลดีกว่าการใช้น้อยจุด
ประสิทธิภาพของกรงดักต้องดี หนูมากินเหยื่อเมื่อใดต้องดักได้ทันที
ก่อนจะนำกรงดักไปใช้อีกครั้ง ควรทำการกำจัดกลิ่นสาบหนูให้หมด

การใช้สารเคมี ก่อนที่จะทำการวางเหยื่อพิษ จะต้องคำนึงถึง
ต้องเลือกเวลาและการควบคุมให้เหมาะสม เช่น ควรจะใช้ในฤดูแล้ง หรือขณะเตรียมการเพาะปลูก เพราะว่าหนูกำลังอดอาหาร
การวางเหยื่อล่อจะวางที่ใดบ้าง จะต้องทำสำรวจก่อน
อาหารในบริเวณบ้านจะต้องเก็บให้มิดชิด เพื่อมิให้หนูมีโอกาสเลือกอาหารกินได้
การกำจัดหนูโดยใช้เหยื่อพิษแล้วจะต้องมีการปรับปรุงอนามัยสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย   เพื่อเป็นการกำจัดหนูที่ถาวร และได้ผลดี
  เหยื่อพิษที่ใช้กำจัดหนู แบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ
1. ชนิดออกฤทธิ์เร็วซึ่งมีผลเฉียบพลัน
ข้อดี ของเหยื่อพิษชนิดนี้คือ ประหยัดเหยื่อ ไม่ต้องใช้เหยื่อมาก
ข้อเสีย คือจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันอันตรายอันเกิดกับเด็กเล็กๆ หรือสัตว์เลี้ยง ซึ่งอาจไปกินอาหารที่ผสมเหยื่อพิษ ดังนั้นควรทำการวางเหยื่อพิษตอนกลางคืน และต้องรีบเก็บทำความสะอาดทันทีในเช้าวันรุ่งขึ้น
2. ชนิดออกฤทธิ์ช้า
ข้อดีของการใช้เหยื่อพิษประเภทออกฤทธิ์ช้า ,หนูไม่เข็ดเหยื่อ, หนูจะตายในรูหรือรังของมัน หรือใกล้ๆ รังของมัน
ข้อเสียของการใช้เหยื่อพิษประเภทออกฤทธิ์ช้า, ต้องมีภาชนะใส่เหยื่อโดยเฉพาะ และอาจสูญหายได้, ต้องหมั่นตรวจเหยื่อพิษ เมื่อพบว่าหมด
จะต้องเติมหรือเปลี่ยนใหม่ ,ในกรณีที่หนูได้รับเหยื่อพิษไม่ครบ หรือไม่ถึงจุดที่ทำให้หนูตายได้ หนูอาจจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาก็ได้

การใช้สิ่งมีชีวิตช่วยควบคุม

สิ่งที่มีชีวิตตามธรรมชาติที่เป็นศัตรูกับหนู เช่น สุนัข แมว งู (งูเห่า งูแสงอาทิตย์ งูสิง งูเหลือม) นก (นกเค้าแมว เหยี่ยว) พังพอน

เพื่อบริการควบคุม และกำจัดหนูได้อย่างสมบูรณ์ พร้อมผู้เชี่่ยวชาญระดับมืออาชีพเราจะเตรียมการ เพื่อดูแลพื้นที่ดังกล่าวพร้อมตารางเวลาบริการอย่างสมำ่เสมอ เพื่อทำลายล้างเผ่าพันธุ์ของหนู ในระยะสั้น
สามารถเรียกใช้บริการสำรวจฟรีจาก "เดอะเบสท์" วันนี้ ก่อนภัยร้ายจากหนู จะืคืีบคลานมาสู่คุณ
เรียกใช้บริการ
คลิกที่นี่บริษัท เดอะเบสท์เอสเอสพีจำกัด
120/42 หมู่ 2  ถนนกรุงเทพ-ปทุม  ตำบลบางหลวง
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  12000
โทร. 0-2581-1277-8
โทรสาร 0-2581-4844

www.thebestpest.com copyright @ 2009 By thebestpest.net. All right reserved.